Rektutacja do służby w Policji - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

 


Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu 

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji

w 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego


Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2018 roku:  
 

 • 21 maja 2018 r.            - 20 osób
 • 2 lipca 2018 r.               - 25 osób            
 • 24 września 2018 r.    - 55 osób
 • 27 grudnia 2018 r.       - 80 osób 

 

w następujących jednostkach:

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

Komendach Miejskich Policji w:
Ostrołęce,  Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:
Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach,  Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze,  Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
•    obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
•    nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
•    korzystający z pełni praw publicznych
•    posiadający co najmniej średnie wykształcenie
•    posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
•    dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyły zasadniczą służbę wojskową lub zostały przeniesieni do rezerwy.


Osoby  zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE
w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji
  lub w Sekcji ds.  Doboru Wydziału Kadr  i  Szkolenia  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  z/s  w  Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter)  we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 tel. 48 345 31 20, 48 345 31 19,  48 345 20 15, 48 345 22 53,48 345 20 63, 48 345 29 53, 48 345 20 64.

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./


 

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru :

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.


 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

     

       PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

       PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
 • prawo jazy kat. „A” lub „C”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

 

     Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

 

                                                               KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

                                                                           z sziedzibą w Radomiu

                                                                            insp. Tomasz Michułka


 

                                         

 


 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 11.05.2012
Data modyfikacji 20.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Bym
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Bym Samodzielne Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Bym
do góry