Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zamieszczona na stronie podmiotowej BIP KPP w Ciechanowie, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres pocztą. 

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 roku (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie. 

Ponadto w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie. 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.  

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej. 

 

Nasz adres:

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie

ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25

06-400 Ciechanów

woj. mazowieckie

sekretariat – tel.:  (23) 673 16 14

e-mail: kppciechanow@ra.policja.gov.pl

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 13.04.2018
Data modyfikacji 13.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Bym Samodzielne Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Bym
do góry